Design#Code
It's about giving policymakers and product managers the confidence to pursue bigger and bolder ideas in the form of services; superior sets of outcomes and experiences at more attractive prices, minus the false choices and compromises that corrode value and erode margins.

x64

x_books4

 

ITIL
ITIL är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten. Samlingen innehåller detaljerade beskrivningar av hur olika IT-relaterade uppgifter kan utföras. Avsikten med principsamlingen är att främja ett dokumenterat, systematiskt tillvägagångssätt när företag och organisationer bygger och utvecklar moderna IT-tjänster. Principsamlingen innehåller förhållningssätt till många problem som IT-tjänsthanteringen ställs inför, till exempel kunskapsbrist, komplexa system, snabba förändringar, ökade och oförutsägbara verksamhets- och användarkrav.

Service Management
Service management är samordnad och effektiv styrning av en eller ett antal servicetjänster, så att tjänsterna levereras på överenskommen tid och plats till överenskommen kvalitet och kostnad. Begreppet används brett inom tjänstesektorn idag. De övergripande målen med service management är att: 1. säkerställa att tjänsterna anpassas till den affärsverksamhet de ska stödja. 2. tjänsterna ska addera ett värde till den affärsverksamhet de ska stödja 3. över tiden sänka kostnaderna för tjänsteleveransen 4. över tiden höja kvaliteten på tjänsteleveransen.

 x_Service2

x_meeting

Förvaltningsstyrning
Modellen används som stöd vid strukturering av en organisations förvaltningsverksamhet och fastställer bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations samtliga förvaltningsobjekt. Pm³ gör det möjligt att sätta upp mikroorganisationer för samverkan mellan flera organisatoriska parter, t.ex. mellan affärsverksamhet och IT, vilket ger ändamålsenlig förvaltningsstyrning och större verksamhetsnytta.

Pm³ är därmed en styrningsmodell för vidmakthållande och vidareutveckling med förmåga att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

Intresserad?
Ring eller maila så kommer vi och berättar mer om våra metoder