april 18, 2016 Johan Alviander

Design av tjänster är något som berör många,
men som få är bra på:

”Vad ska en tjänstebeskrivning egentligen innehålla? Känns som att det beror på vem man frågar

”Vi förstår inte beställarens krav och det känns som att hen inte förstår oss”

”Tjänsternas komplexitet bara ökar och det är svårt att förutse förändringars konsekvenser”

”Att designa tjänster är svårt. Att designa tjänster som är jämförbara är snart sagt omöjligt”

Utmaningar:

Vad definierar en tjänst?
Idag är tjänster något som berör många, för att inte säga alla. Tjänstesektorn har växt och blivit en mycket viktig sektor, lika naturlig som jordbrukssektorn var innan industrialiseringen. Att inte längre leverera teknik utan tjänster är idag en självklarhet för de flesta IT-verksamheter. Trots detta kan vi konstatera att få verksamheter är duktiga på tjänstedesign och även om vi har pratat tjänster länge så finns idag ingen allmän definition av tjänst. Det blir då svårt att veta vad som bör ingå i en tjänstedesign.

 

Inkonsekvent design
Tjänster ses ofta som ”unika” och vissa sätt att arbeta med tjänstedesign är anpassade för en viss typ av tjänster. Oavsett hur en tjänstedesign tagits fram så har alltid en utmaning varit att vara konsekvent och återanvända det man gjort i designen av nästa tjänst. Tjänstedesign blir en ”fri konstform” med följden att tjänster inte går att jämföra.

 

Ökad komplexitet
Avregleringar, globalisering och digitalisering har dramatiskt förändrat våra liv och skapat möjligheter till affärsutveckling, inte minst inom tjänstesektorn, som vi inte kunnat förutse. En annan effekt är dock fler aktörer och en ökad komplexitet som påverkar vår IT-leverans. Vi får ett ökat behov av samordning av externa leverantörer som en naturlig del av en tjänsteleveransmodell.

brickor

Vad vi gör:

Kreativt, men ändå konsekvent och med en röd tråd
För att adressera dessa utmaningar så arbetar vi med en unik och kraftfull approach med stöd av Design//Code. Den möjliggör ett kreativt arbetssätt, men säkerställer konsekvens.
Tjänstedesign med Design//Code
1. Discover
Första steget är att utifrån befintlig dokumentation samt kreativa arbetsmöten fånga kundens krav och behov. Det finns ofta olika bilder av tjänsten bland inblandade parter.

 

2. Define
Nästa steg är att definiera den utmaning eller den möjlighet som tjänsten adresserar. Här applicerar vi ett filter och skapar en ”ram” som tydligt avgränsar tjänsten utifrån dess resultat, upplevelser, kapacitet och efterfrågan. Relevanta aspekter oavsett typ av tjänst.

 

3. Design
Tredje steget syftar till att skapa en tjänstedesign som är tillräckligt detaljerad för att kunna utvecklas, men också komplett och balanserad utifrån bägge parter. Här sker utveckling av tjänsten genom att inkludera olika leveransenheter eller team i framtagandet. Arbetet kan bedrivas parallellt med olika utvecklingsmetoder då den framtagna designen ger en tydlig pipeline med uppdrag för olika parter att utföra. Arbetet blir samordnat och är del av en komplett och sammanhållen tjänstedesign.

 

4. Deliver
Slutligen så överlämnas en ny eller förändrad tjänst till förvaltning. Tack vare att vi säkerställer olika aspekter genom hela kedjan och säkerställer en balans i tjänsten så blir tjänstens övergång i förvaltning lättare.

Låter det intressant?
Kontakta oss så berättar vi gärna mer:

Ditt namn

Din epost

Meddelande

david_nyman

David Nyman

070-4254935

david.nyman@insperio.se